Tw in FB Cal

- Este máster está en proceso de extinción polo que só se admiten matrículas en continuación de estudos.

- Os prazos para realizar a matrícula en continuación de estudos son do 27 de agosto ao 5 de setembro de 2019.

- A información actualizada sobre a realización do TFM pódese consultar no apartado “Docencia – TFM e Prácticas” (http://mastercidie.webs.uvigo.es/index.php/gl/docencia-menu-gl-top/tfm-e-practicas)

No programa formativo do Máster Universitario en Creación, Dirección e Innovación na Empresa intégranse dous ámbitos de especialización fondamente interrelacionados:

  • a creación e dirección de empresas,
  • a xestión da innovación, a tecnoloxía e a calidade.

Son dous pasos interligados dunha proposta formativa integral.

creación de empresas constitúe un primeiro chanzo inexcusábel para promover o maior crecemento e desenvolvemento económico garantes do benestar social. En especial, ese paso cara maiores cotas de riqueza e benestar dáse a través da creación de empresas capaces de pór en valor novas tecnoloxías e novos coñecementos.

Un segundo chanzo para avanzar na mellora social a través da competitividade empresarial constitúeo unha eficaz dirección e xestión de empresas.

Non obstante, e no actual cadro de globalización e competencia, a creación e a dirección e xestión de empresas deben ser rexidas pola innovación, a tecnoloxía e a calidade como factores estratéxicos e de transversalidade. No contexto actual, o crecemento económico e a mellora do benestar non asenta apenas en crear novo coñecemento e novas tecnoloxías senón moi especificamente na capacidade para xestionar eficazmente ambos, póndoos en valor como recursos competitivos a través dos cales se podan crear novos produtos de mercado e procesos produtivos ou ben mellorar os existentes. Unha eficaz dirección e xestión de empresas vai hoxe en día indisolubelmente ligada, mesmo subordinada, á xestión da innovación, a tecnoloxía e a calidade. As empresas deben comprender esta esixencia e incorporar na súa estratexia estes ámbitos de xestión.

 

 ACREDITACIÓN FAVORABLE