Tw in FB Cal

Órgano responsable do Sistema de Garantía de Calidade: Comisión de Garantía de Calidade da Facultade.

RESULTADOS DAS ENQUISAS DE SATISFACCIÓN REALIZADAS AO ESTUDANTADO E PROFESORADO DO MÁSTER 

ENQUISAS DE SATISFACCIÓN POR COLECTIVOS (EGRESADOS, PAS, ALUMNADO E PROFESORADO)

OUTROS DATOS DE INTERESE

Enquisas de satisfacción coas titulacións oficiais

  2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014  2014/2015
Demanda 54 30 26 30 28  23 20
Taxa de Rendemento 90,53% 85,86% 80,53% 85,86% 79,43% 71,17%  67,95%
Taxa de Eficiencia - 98,70% 97,94% 93,63% 94,44% 84,69%  87,12%
Taxa de Éxito 91,78% 97,31% 94,99% 96,76% 96,92% 97,86%  99,43%
Taxa de Graduación* - 81,25% 54,44% 54,44% 48,28%  39,29% 11,11%
Taxa de abandono - 6,25% 4,55% 15,38% 13,79% 0%  7,69%
Taxa de Inserción Laboral**  n.d. 96%  87%  70%  78%  64%  -

 * O dato real de cada curso obterase pasados 3 anos desde o seu comenzo.

** Datos preliminares.